رشت، مرکز رشد پژوهشگاه بیوتکنولوژی، واحد پارسیس دام

01333600844

المنتور #۲۶